Podstawy prawne dotyczące szkoleń z pierwszej pomocy

 

 

Kodeks Pracy - Ustawa o zmianie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. (Dz.U. Nr 223, poz. 1460) z moca obowiązującą od 18 stycznia 2009 r. Art. 2091

§ 1. Pracodawca jest obowiązany:

1) zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, gaszenia pożaru i ewakuacji pracowników,

2) wyznaczyć pracowników do: a) udzielania pierwszej pomocy,

3) zapewnić łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

§ 2. Działania, o których mowa w § 1, powinny być dostosowane do rodzaju i zakresu prowadzonej działalności, liczby zatrudnionych pracowników i innych osób przebywających na terenie zakładu pracy oraz rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.

§ 3. Liczba pracowników, o których mowa w § 1 pkt 2, ich szkolenie oraz wyposażenie powinny być uzależnione od rodzaju i poziomu występujących zagrożeń.”

Jego naruszenie będzie stanowiło wykroczenie określone w art. 283 § 1 Kodeksu pracy, zgodnie z którym nieprzestrzeganie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy zagrożone jest karą od 1000zł do 30000zł.


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.)

§ 44. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy ....
§ 44.3. Obsługa punktów i apteczek, o których mowa w ust. 1, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Norodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zmianami)

§ 21. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia w warsztatach, laboratoriach, a także zajęcia wychowania fizycznego, podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy.


Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w szkołach wyższych.

§ 9.2. Prowadzący zajęcia w warsztatach, pracowniach specjalistycznych, laboratoriach oraz zajęcia wychowania powinni być przeszkoleni w zakresie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy


Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r.w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z dnia 30 sierpnia 2004 r. Nr 188, poz. 1945)

ZAŁĄCZNIK Nr 2
Wymagania co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, dla pensjonatów. Poz. 34. Udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach -apteczka, personel przeszkolony w zakresie pomocy przedlekarskiej, przywołanie pomocy lekarskiej

 

Ustawa Prawo o Ruchu Drogowym

Zgodnie z ustawą „Prawo o Ruchu Drogowym” art 44.2. Jeżeli w wypadku jest zabity lub ranny, kierujący pojazdem jest obowiązany  udzielić niezbędnej pomocy ofiarom wypadku oraz wezwać zespół ratownictwa medycznego i Policję. Art. 105, pkt. 3 szkolenia w zakresie udzielania pomocy przedlekarskiej dla przyszłych kierowców mogą być prowadzone tylko przez osoby, które spełniają warunki określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (ratownik medyczny, pielęgniarka systemu, lekarz systemu)

 

Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym

Art. 4. Kto zauważy osobę lub osoby znajdujące się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnegolub jest świadkiem zdarzenia powodującego taki stan, w miarę posiadanych możliwości i umiejętności ma obowiązek niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do skutecznego powiadomienia o tym zdarzeniu podmiotów ustawowo powołanychdo niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

 

Kodeks Karny

Art. 162. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.


Przepisy dotyczace apteczek.


Apteczki - podstawy prawne

Apteczka samochodowa

Apteczka zakładowa - przykładowy skład apteczki pierwszej pomocy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 Listopada 2004 r.